Na prevenci rizik nesmí zaměstnavatel zapomínat. Co je cílem této prevence?

Na prevenci rizik nesmí zaměstnavatel zapomínat. Co je cílem této prevence?
Na prevenci rizik nesmí zaměstnavatel zapomínat. Co je cílem této prevence?

Zaměstnavatel má celou řadu povinností v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany. Buď si všechno může obstarat sám, nebo se může obrátit na firmu Extéria, která se mu o vše potřebné postará. O kvalitě služeb poskytovaných firmou Extéria mluví reference na internetu, které zároveň mluví i o tom, že je firma skvělým zaměstnavatelem. V každém případě ať se rozhodnete tak či onak, nezapomeňte na prevenci rizik, což je jedna z mnoha povinností, jež vyplývají z BOZP a také z PO. 

Zákon mluví jasně

Zaměstnavatelé se v tomto případě řídí zákonem, respektive zákoníkem práce, v němž se stanovuje, že zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, také musí zjišťovat jejich příčiny a zdroje, taktéž je povinen přijímat opatření, které vedou k odstranění těchto rizik. Veškeré úkoly, které souvisí s prevencí rizik, musí zajišťovat osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. V souvislosti s prevencí rizik se taktéž hodnotí rizika a navrhují se opatření na minimalizaci rizik, jak již bylo zmíněno. 

Co je cílem prevence?

Možná se však ptáte, co je cílem této prevence rizik. Cílem prevence je především předcházení škodlivému vlivu rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců. Také je cílem předcházet vzniku nemocí z povolání nebo vzniku pracovních úrazů. 

Na základě všech technických zařízení a prostředků, taktéž na základně znalostí prováděných činností se vyhodnocují rizika, která mohou nastat na pracovišti, také se činí opatření, která povedou k jejich odstranění nebo alespoň k jejich minimalizování. 

Vždycky se při hodnocení rizik musí zvážit, co je příčinou daného poškození zdraví nebo co je příčinou škody. Jinými slovy se musí identifikovat existující ohrožení při práci. Pokud dojde ke zjištění nějakého konkrétního nebezpečí, musí se v tomto případě identifikovat osoby, které jsou vystaveny nebezpečí přímo nebo nepřímo.